Progresse grâce à 10 %.
Expire dans: 04:21:58:25 (Coupons restants: 66)
Profile Picture

Jean Hemmo Dineka

security_checkedFlag
4.9
map_pinPays-Bas
3:56 PM (GMT+01:00)
class
Néerlandais
user_group_man_woman
79
time
496
class
Néerlandais
user_group_man_woman
79
time
496

Parle

Néerlandais
Langue maternelle
,
Anglais
B2
,
Allemand
B2
,
Lingala
B2
,
Français
B1

À propos de moi

Hallo allemaal, (PS: Check de nuttige voorbeeldvideo's op mijn pagina!)
Hi Dutch learners, (PS: Check the useful sample videos on my page!)

Welkom op mijn lerarenprofiel op Verbling. Mijn naam is Jean Dineka en ik ben 27 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Nederland en woon in Rotterdam, de op een na grootste stad van Nederland. Dus, zoals je misschien al geraden had, mijn moedertaal is Nederlands en ik ben eentalig opgevoed. Ik heb een Nederlandse en Congolese culturele achtergrond. (Ik zou eigenlijk van jongs af aan met de talen Nederlands, Engels, Swahili, Lingala, Frans en Tshiluba zijn opgegroeid, maar helaas is dat niet het geval. Maar ik vind het niet heel erg.)
Welcome to my teacher profile on Verbling. My name is Jean Dineka and I am 27 years old. I was born and raised in the Netherlands and live in Rotterdam, the second largest city in the Netherlands. So, as you might have guessed, my mother tongue is Dutch and I was raised monolingual. I have a Dutch and Congolese cultural background. (I would actually have grown up with the languages ​​Dutch, English, Swahili, Lingala, French and Tshiluba from an early age, but unfortunately that is not the case. But it is ok.)

Ongeveer twee jaar geleden heb ik besloten om deze talen door middel van zelfstudie te leren, en veel andere vreemde talen om verschillende redenen, om naast Frans en Nederlands directer te kunnen communiceren met mijn familieleden. Zoals Nelson Mandela ooit zei: “Als je iemand aanspreekt in een taal die hij begrijpt, dan bereik je zijn hoofd. Spreek je hem aan in zijn eigen taal, dan bereik je zijn hart.” Nu beheers ik redelijk tot goed Frans, Engels en Lingala. Ik leer ook Tshiluba en Swahili. Op dit moment doe ik ook mijn best om mijn kennis en liefde voor Lingala aan mijn jongere broer en zus door te geven, zodat niet alleen ik, maar ook zij zich onder onze familieleden uit Congo, Frankrijk en België in het Lingala verstaanbaar kunnen maken.
About two years ago I decided to to learn these languages ​​through self-study, and many other foreign languages ​​for various reasons, in order to communicate more directly with my family members in addition to French and Dutch. As Nelson Mandela once said, “When you talk to a man in a language he understands, it goes to his head. If you talk to him in his own language, it goes to his heart. " Now I have a good command of French, English and Lingala. I am also learning Tshiluba and Swahili. At the moment I am also doing my best to pass on my knowledge and love for Lingala to my younger brother and sister so that not only I, but also they can make themselves understood in Lingala among our relatives from Congo, France and Belgium.

Ik ben hier om je de hulp en ondersteuning te geven die je nodig hebt om Nederlands te leren. Als je belangstelling hebt voor de Nederlandse taal en cultuur, en van plan bent om snel de Nederlandse taal te leren. Dan ben je hier aan het juiste adres! Maar ook als je net bent begonnen met leren of al heel lang het leren bent, ben je meer dan welkom!
I'm here to give you the help and support you need to learn Dutch. If you're interested in the Dutch language and culture and planning to learn the Dutch language soon. Then you've come to the right place! But also if you just started learning or have been learning for a quite long time, you're more than welcome!

De laatste jaren ben ik actief geweest als klassenassistent, taaldocent en taalcoach op vrijwillige basis bij verschillende onderwijsinstellingen in Rotterdam en op een gegeven moment besloot ik om over grenzen heen te kijken en mijn hulp en ondersteuning aan mensen in online taalgemeenschappen, zoals Italki, Verbalplanet en Verbling aan te bieden.
In the last few years I've been active as a class assistant, Dutch tutor and language coach on a voluntary base at diffent educational institutions in Rotterdam and at a certain point I decided to look behind borders and offer my help and support to people on online language communities , such as Italki, Verbalplanet and Verbling.

Als docent hecht ik enorm veel belang aan je persoonlijke interesses en voortgang. Ik wil graag een ontspannen en interactieve leeromgeving creëren, waarin je op je gemak kunt voelen, volledig op je Nederlands kunt focussen en niet bang hoeft te zijn om fouten te maken.
As a teacher, I attach enormous importance to your interests and personal progress. I'd like to create a relaxed and interactive learning environment, where you can feel at ease, fully focus on your Dutch study and don't be afraid to make mistakes.

Ik heb liever dat je het honderd keer hebt geprobeerd, tussendoor veel fouten hebt gemaakt en je de les achteraf verlaat met het gevoel van zelfvoldoening; dat je je best hebt gedaan en dat je graag met behulp van het advies dat er werd gegeven, hulp en correcties aan je taalvaardigheden waarin je nog minder sterk bent verder wilt werken dan dat je maakt uit angst of hoge verwachtingen helemaal geen fouten hebt gemaakt, en dus ook niet het gevoel hebt dat je wat hebt kunnen doen of hebt geleerd en dat je ook met een onzekerder gevoel weggaat dan dat je gekomen bent of in het ergste geval teleurstelling in jezelf.
I'd rather you tried it a hundred times, made a lot of mistakes in between, and left class afterwards feeling self-satisfied; that you have done your best and that you would like, with the help of the advice that was given, help and corrections to your language skills, in which you are even less strong than you make out of fear or high expectations, and therefore do not feel that you have been able to do or have learned something and that you also leave with a more insecure feeling than that you came or in the worst case disappointment in yourself.

Fouten maken is menselijk en hoort bij het leren, en op alle werkgebieden overigens. Van je fouten leer je alleen maar van, hoe groot de fouten ook zijn. Zelfs moedertaalsprekers van de taal die je aan het leren bent, maken dag in en dag uit fouten. Denk je dat moedertaalsprekers geen fouten maken? Ik heb ooit een moedertaalspreker in een gesprek alleen maar zijn fouten horen herstellen, wat het gesprek niet verstoorde.
Het laat gewoon zien dat je bereid bent en er alles aan probeert te doen om je boodschap zo goed en helder mogelijk aan de ander over te brengen. Behalve taal moet je ook denken aan je handgebaren, lichaamshouding, stemgebruik, omgangsvormen en noem het maar op. Je zult vast erkennen dat het in elke cultuur anders is om mensen te begroeten of te benaderen. Dit is een stuk culturele bewustwording.
Making mistakes is human and is part of learning, and in all areas of work. You only learn from your mistakes, no matter how big the mistakes are. Even native speakers of the language you are learning make mistakes day in and day out. Do you think native speakers don't make mistakes? I once heard a native speaker in a conversation just correct his mistakes, which didn't disturb the conversation. It just shows that you are willing and try to do everything you can to get your message across to the other person as well and clearly as possible. In addition to language, you also have to think of your hand gestures, posture, use of voice, manners and you name it. You will recognize that it is different in every culture to greet or approach people. This is a piece of cultural awareness

Ik noem ''moedertaalsprekers'' ook getrainde fouten makers. Zij weten welke communicatiestrategieen (denk aan zinnen, klemtonen op bepaalde woorden of zinnen, uitdrukkingen) om fouten te compenseren, te verbloemen of te corrigeren. De vraag is echter hoe je er in het vervolg mee omgaat, voorkomt of hoe je ervoor zorgt dat je het nog beter kunt doen. De meeste mensen denken dat het leren van een vreemde taal alleen het leren van grammatica is en woordenschat omvat.
In beginsel is dat wel zo, maar er komt nog zoveel meer bij kijken. Soms vergeet ik het ook weleens, omdat we met z'n allen zo gewend zijn aan het traditioneel onderwijs, waar we voor een grote deel te maken krijgen met het aanleren van vaardigheden (maar niet met voldoende herhaling of aandacht vanwege grote groepen) en vooral grammatica en woordenschatverwerving. En waarbij er vaak nauwelijks tot geen mogelijkheden zijn om de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen.
I also call "native speakers" trained error makers. They know which communication strategies (think of sentences, emphasis on certain words or sentences, expressions) to compensate, disguise or correct errors. The question, however, is how you will deal with it, prevent it or how you can ensure that you can do it even better. Most people think that learning a foreign language is just learning grammar and includes vocabulary. In principle this is the case, but there is so much more to it. Sometimes I forget it, because we are all so used to traditional education, where we have to deal with learning skills to a large extent (but not with sufficient repetition or attention because of large groups) and especially grammar and vocabulary acquisition. And where there are often hardly any possibilities to apply the acquired knowledge and skills in practice.

Het spreekt voor zich dat je je fouten tot een minimum wilt beperken om behalve je boodschap zo goed mogelijk bij de ontvanger overkomt, ook je eigen imago als persoon goed op de kaart te zetten. Dat is op zichzelf niet verkeerd, alleen perfecte sprekers zijn we niet, en we zijn allemaal lerenden, zelfs de moedertaalspreker. Ook ik leer elke dag wel wat nieuws, zowel indirect als direct. Dat kenmerkt ook de houding van een getrainde foutenmaker. Maar toch ontkomen we er niet aan en zal er ongetwijfeld fouten in onze mondelinge en schriftelijke boodschappen opduiken, die met een getraind taalgevoel zoveel mogelijk kan worden verholpen.
It goes without saying that you want to keep your mistakes to a minimum in order to get your message across to the recipient as well as possible, but also to put your own image as a person on the map. That in itself is not wrong, we are not only perfect speakers, and we are all learners, even the native speaker. I too learn something new every day, both indirectly and directly. That also characterizes the attitude of a trained mistake maker. Yet we cannot escape it and errors will undoubtedly appear in our oral and written messages, which can be remedied as much as possible with a trained sense of language.

Ik kijk er echt naar uit om je binnenkort te ontmoeten!
I'm really looking forward to meet you soon!

Groetjes uit Rotterdam! ;-)
Greetings from Rotterdam!

Stats professeur

watchSous quelques jours
timetableil y a 5 ans
place_marker54.00%
class496
class_blackboard9.5 moyenne des cours
filled_star4.9

Planning

CV

schoolÉducation

2021
Lerarenopleiding Nederlands
Hogeschool Rotterdam - Nederland
2019
Lerarenopleiding Nederlands
Hogeschool Utrecht - Utrecht
HBO Bachelor
2019
Lerarenopleiding Spaans
Hogeschool Utrecht - Utrecht, The Netherlands
2017
Lerarenopleiding Duits
Hogeschool Utrecht - Utrecht
2016
Lerarenopleiding Duits
Hogeschool Inholland - Amstelveen, Amsterdam, Noord-Holland

briefcaseExpérience professionnelle

2016
Dutch tutor
www.verbalplanet.com - At home (online)
2016
Dutch tutor
www.italki.com - At home (online)
2015
(Vrijwillig) Taaldocent Nederlands voor anderstaligen en taalcoach
Taalcafé Bibliotheek Delfshaven - Delfshaven, Rotterdam, Zuid-Holland
2015
Klassenassistent en taalcoach
Tornante Trainingen - Rotterdam, Zuid-Holland
2016 - 2017
Taaldocent Nederlands (taalvrijwilliger)
Hoedje van Papier (in samenwerking met Vluchtelingenwerk) - Rotterdam

Vidéos exemples

Video Sample
Video Sample
Video Sample
Video Sample