AP - アルメニア語のチューター&先生

calendar_plus

Update your availability

Tell us when you're available and we'll find a teacher that matches your needs.
Profile Picture
$20
USD/
security_checkedpolice_badge
5.0
$20
USD/
Flag
アルメニア語
globe
アルメニア
time
57
使用できる言語:
ロシア語
ネイティブ
,
アルメニア語
ネイティブ
,
英語
C1
,
イタリア語
Hi, I am Ani-a positive and porposeful person. I like learning new things and discovering the unknown. I am interested (besides my profession) in psychology and art. My passion is Literature. I love to ride a bikes and listen to the music. One of my goals is to help people explore their interests. If your interests include studying Armenian language, then I will help you to comprehend its antiquity, depth, and beauty of words, and at the same time make the process interesting and productive. Ողջույն, ես Անին եմ։ Եթե դուք ցանկանում եք բացահայտել հայերենը իր ամբողջ խորությամբ, բառերի գեղեցկությամբ, ապա միացեք ինձ, և ուսումնառության ընթացքը կդառնա հետաքրքիր և արդյունավետ։
Flag
アルメニア語
globe
アルメニア
time
57
使用できる言語:
ロシア語
ネイティブ
,
アルメニア語
ネイティブ
,
英語
C1
,
イタリア語
Hi, I am Ani-a positive and porposeful person. I like learning new things and discovering the unknown. I am interested (besides my profession) in psychology and art. My passion is Literature. I love to ride a bikes and listen to the music. One of my goals is to help people explore their interests. If your interests include studying Armenian language, then I will help you to comprehend its antiquity, depth, and beauty of words, and at the same time make the process interesting and productive. Ողջույն, ես Անին եմ։ Եթե դուք ցանկանում եք բացահայտել հայերենը իր ամբողջ խորությամբ, բառերի գեղեցկությամբ, ապա միացեք ինձ, և ուսումնառության ընթացքը կդառնա հետաքրքիր և արդյունավետ։
時間帯の一覧は、全てお住まいのタイムゾーンが適用されています
10
11
12
13
14
15
15:00
15:30
16:30
17:00
18:30
19:00
16:00
16:30
17:00
18:00
18:30
19:00
12:00
12:30
14:00
14:30
17:00
17:30
10:30
11:00
13:00
14:00
14:30
17:00
17:30
18:00
18:30
プロフィールを表示