0
Profile Picture

HSK二级词汇人称代词总结

6 年前
一、代词 1.人称代词: wǒ 我 nǐ 你 tā 他 tā 她 wǒmen 我们 nǐmen 你们 tāmen 他们 tāmen 她们 nín 您 tā 它 tāmen 它们 dàjiā 大家 2.指示代词: zhè 这 ( zhèr 这儿) nà 那 ( nàr 那儿) měi 每 3.疑问代词: shéi 谁 nǎ 哪( nǎr 哪儿) shénme 什么 duōshao 多少 jǐ 几 zěnme 怎么 zěnmeyàng 怎么样 wèi 为 shénme 什么