Flag
الفرنسية
فلاتر
Clear All
فلاتر
Flag
الفرنسية
التوافر
من
المعلم يتحدث
السعر
القراءة والفهم

القراءة والفهم - مدرسين ومعلمين خصوصيين للغة الفرنسية

مميز
Profile Picture
$20
USD/ساعة
security_checked
5.0
$20
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
1.183
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الإسبانية
C1
,
الانجليزية
B2
,
اللغة البرتغالية
A2
,
الايطالية
A1
Hello ! Hola ! Bonjour ! Oi ! I'm Béatrice, native French of Paris, France. I currently live in Cali, Colombia. I also lived in Barcelona, Spain, Cancun, Mexico ans San Jose, Costa Rica. I have been teaching French for 2 years now, in private lessons and in groups. At home and in languages schools. My classes were composed of very large audiences : from young kids to professionals. I taught French through various learning levels from A1 to C1. Why learning with me ? Because : - I work both writing and speaking with news topics. - I let you do the talking , I just correct you (with care) and encourage you to speak more. - I build our lessons around your needs. - We spend a little bit more time on tougher lessons. - I motivate you and make sure you sound like a native speaker. Soy Béatrice, francesa nativa de París, Francia. Actualmente vivo en Cali, Colombia. También viví en Barcelona, España, Cancún, México. y San José, Costa Rica. He enseñado francés durante 2 años, en clases privadas y de grupos. A domicilio y en escuelas de idiomas. Mis clases estaban compuestas por una amplia audiencia : desde niños hasta profesionales. Enseñé francés en diferentes niveles de aprendizaje, de A1 a C1. ¿ Por qué aprender conmigo ? Porque : - Trabajo tanto escribiendo como hablando con temas de noticias. - Te dejo hablar, solo te corrijo y te animo a hablar más. - Construyo nuestras lecciones alrededor de tus necesidades. - Pasamos un poco más de tiempo en lecciones más difíciles. - Te motive y asegúrate de que suenes como un hablante nativo.
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
1.183
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الإسبانية
C1
,
الانجليزية
B2
,
اللغة البرتغالية
A2
,
الايطالية
A1
Hello ! Hola ! Bonjour ! Oi ! I'm Béatrice, native French of Paris, France. I currently live in Cali, Colombia. I also lived in Barcelona, Spain, Cancun, Mexico ans San Jose, Costa Rica. I have been teaching French for 2 years now, in private lessons and in groups. At home and in languages schools. My classes were composed of very large audiences : from young kids to professionals. I taught French through various learning levels from A1 to C1. Why learning with me ? Because : - I work both writing and speaking with news topics. - I let you do the talking , I just correct you (with care) and encourage you to speak more. - I build our lessons around your needs. - We spend a little bit more time on tougher lessons. - I motivate you and make sure you sound like a native speaker. Soy Béatrice, francesa nativa de París, Francia. Actualmente vivo en Cali, Colombia. También viví en Barcelona, España, Cancún, México. y San José, Costa Rica. He enseñado francés durante 2 años, en clases privadas y de grupos. A domicilio y en escuelas de idiomas. Mis clases estaban compuestas por una amplia audiencia : desde niños hasta profesionales. Enseñé francés en diferentes niveles de aprendizaje, de A1 a C1. ¿ Por qué aprender conmigo ? Porque : - Trabajo tanto escribiendo como hablando con temas de noticias. - Te dejo hablar, solo te corrijo y te animo a hablar más. - Construyo nuestras lecciones alrededor de tus necesidades. - Pasamos un poco más de tiempo en lecciones más difíciles. - Te motive y asegúrate de que suenes como un hablante nativo.
مميز
Profile Picture
$33
USD/ساعة
security_checked
5.0
$33
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
495
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C2
,
الإسبانية
B1
Bonjour et bienvenu sur ma page Verbling! Je m'appelle Raphaël, tuteur de français FLE à votre service! About myself: I was born outside Bordeaux in France and grew up near Versailles, outside Paris. I moved to the UK in London in 2005 after graduating from University of Versailles in English literature and civilization (License d'Anglais LLCE). I have been teaching French in London through several language agencies since 2006 such as BSL, London Speaks French or The Language Machine, to name but a few. Methodology: Lessons are adaptive and tailored to your level and your needs. But overall, here is a typical guide lesson plan: My classes are organised between: 1) rudimentary and basic spoken French (day-to-day conversational French at home, at work, socially, which includes vocabulary idioms, role plays, games), 2) written (Grammar, conjugaison) 3) Reading, pronunciation, video and text analyses (current affairs, culture, sports, science, literature, film and song lyric extracts). A bientôt!
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
495
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C2
,
الإسبانية
B1
Bonjour et bienvenu sur ma page Verbling! Je m'appelle Raphaël, tuteur de français FLE à votre service! About myself: I was born outside Bordeaux in France and grew up near Versailles, outside Paris. I moved to the UK in London in 2005 after graduating from University of Versailles in English literature and civilization (License d'Anglais LLCE). I have been teaching French in London through several language agencies since 2006 such as BSL, London Speaks French or The Language Machine, to name but a few. Methodology: Lessons are adaptive and tailored to your level and your needs. But overall, here is a typical guide lesson plan: My classes are organised between: 1) rudimentary and basic spoken French (day-to-day conversational French at home, at work, socially, which includes vocabulary idioms, role plays, games), 2) written (Grammar, conjugaison) 3) Reading, pronunciation, video and text analyses (current affairs, culture, sports, science, literature, film and song lyric extracts). A bientôt!
calendar_plus

Update your availability

Tell us when you're available and we'll find a teacher that matches your needs.
Profile Picture
$40
USD/ساعة
security_checked
5.0
$40
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
315
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C2
,
الإسبانية
B2
,
الهولندية
B1
Bonjour, I am a QUALIFIED French teacher currently teaching French in Spain to adults (in-company, language school, private tuition). Although I also teach general French, I have specialized into BUSINESS FRENCH and deliver tailor-made online sessions in company on a regular basis. French is my NATIVE LANGUAGE and teaching French is my passion. I always make sure all lessons are tailor-made according to your goals, using a wide range of activities and with a true progression throughout your lesson. I HAVE EXPERIENCE TEACHING all levels from beginners to advanced level. I can help you for any exam (one of my students has been admitted in French at the University of CAMBRIDGE, 8 others passed the DELF A2-B2 with flying colours), to speak clearly and accurately in French, to acquire new vocabulary or to improve your grammar for instance. I am very flexible and well-equipped to design lessons according to your needs. As well as my teaching experience and qualification, I have a Masters in International Development and worked in this field for a number of years. I also have a wide range of interests including art, cinema, politics, and economics and can provide you with the tools you might need to express yourself effectively in these areas. I also have experience in translation (English to French) and can correct and proofread any document you might need in French. As a teaching professional, I am rigorous in my planning and in delivering professional lessons which are designed according to several steps: THE FIRST STEP: is to set a clear MAIN OBJECTIVE (eg. being able to use French in a professional setting). THE NEXT STEP: is to set a clear OBJECTIVE FOR EACH LESSON (eg. being able to introduce yourself in a professional manner). THE THIRD STEP: is to create lessons around the defined objective and to make sure you REACH THEM. In order to do so, I use precise teaching methods including pictures, texts, mini-videos, games, and grammar exercises with a progression throughout the lesson (increasing difficulty). Each lesson ends with an ASSESSMENT of what you have learnt against the lesson objective. You are then sure of what you have learnt. QUALITY is the key word! Message me for any question and/or book your trial lesson and I will be happy to help! I am waiting for you to start your first lesson! See you soon! *If you can't find the time you want, please send me a message* ********** Bonjour, Je suis professeur de français langue étrangère pour adultes en Espagne où j'enseigne le français des affaires et général à un public varié, que ce soit en entreprise, en école de langues ou en cours particuliers. Je dispose également d'une QUALIFICATION PÉDAGOGIQUE dans l'enseignement du français langue étrangère. Bien que j'enseigne également le français général, je suis spécialisée dans le Français des Affaires et je donne régulièrement des cours de français en ligne dans des différentes entreprises. Le français est également ma LANGUE MATERNELLE et l'enseignement de cette magnifique langue est ma passion. Je m'assure que toutes les leçons soient faites sur mesure suivant vos objectifs, en utilisant une grande panoplie d'activités et avec une VRAIE PROGRESSION durant la leçon. Je dispose d'une expérience PROFESSIONNELLE à tous les niveaux, du niveau débutant à avancé. Je peux vous aider à préparer des examens d'entrée (une de mes étudiantes vient d'être acceptée à l'Université de CAMBRIDGE pour étudier le français), à converser de manière précise, à acquérir du vocabulaire professionnel ou encore à améliorer votre grammaire par exemple. En plus de mon expérience et de ma qualification en tant qu'enseignante, je suis titulaire d'une maîtrise en développement international et j'ai travaillé dans ce domaine un certain nombre d'années. Mes centres d'intérêts sont larges et variés et incluent le domaine artistique, la politique et l'économie et je suis donc en mesure de vous fournir les outils nécessaires pour vous exprimer efficacement dans ces disciplines. En tant qu'enseignante professionnelle, je suis rigoureuse dans la planification de mes leçons, celles-ci incluant des étapes bien précises afin de vous fournir un travail de qualité: LA PREMIÈRE ETAPE: consiste à définir votre OBJECTIF principal (par exemple: utiliser le français dans un cadre professionnel). LA DEUXIÈME ETAPE: est de définir un OBJECTIF CLAIR POUR CHAQUE LEÇON (ex: 1 se présenter dans un contexte professionnel, vocabulaire du travail, 2. préparer une réunion etc). LA TROISIÈME ETAPE: est de concevoir des leçons vous permettant d'ATTEINDRE ces objectifs. Pour cela, j'utilise des méthodes pédagogiques précises (images à décrire, mini-vidéos, exercices de grammaire en ligne) avec une progression dans la difficulté. Chaque leçon se termine par une ÉVALUATION de votre apprentissage par rapport à l'objectif de la leçon. Vous savez donc, de façon concrète, ce que vous avez appris! La QUALITÉ est mon maître mot! Venez apprendre le français avec une professionnelle de langue française! N'hésitez-pas à me contacter pour toute question et/ou à réserver votre leçon d'essai et je serais ravie de vous aider! Je vous attends pour votre première leçon! A tout bientôt! *si vous ne trouvez pas un moment adéquat dans mon emploi du temps, n'hésitez pas à m'envoyer un message*
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
315
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C2
,
الإسبانية
B2
,
الهولندية
B1
Bonjour, I am a QUALIFIED French teacher currently teaching French in Spain to adults (in-company, language school, private tuition). Although I also teach general French, I have specialized into BUSINESS FRENCH and deliver tailor-made online sessions in company on a regular basis. French is my NATIVE LANGUAGE and teaching French is my passion. I always make sure all lessons are tailor-made according to your goals, using a wide range of activities and with a true progression throughout your lesson. I HAVE EXPERIENCE TEACHING all levels from beginners to advanced level. I can help you for any exam (one of my students has been admitted in French at the University of CAMBRIDGE, 8 others passed the DELF A2-B2 with flying colours), to speak clearly and accurately in French, to acquire new vocabulary or to improve your grammar for instance. I am very flexible and well-equipped to design lessons according to your needs. As well as my teaching experience and qualification, I have a Masters in International Development and worked in this field for a number of years. I also have a wide range of interests including art, cinema, politics, and economics and can provide you with the tools you might need to express yourself effectively in these areas. I also have experience in translation (English to French) and can correct and proofread any document you might need in French. As a teaching professional, I am rigorous in my planning and in delivering professional lessons which are designed according to several steps: THE FIRST STEP: is to set a clear MAIN OBJECTIVE (eg. being able to use French in a professional setting). THE NEXT STEP: is to set a clear OBJECTIVE FOR EACH LESSON (eg. being able to introduce yourself in a professional manner). THE THIRD STEP: is to create lessons around the defined objective and to make sure you REACH THEM. In order to do so, I use precise teaching methods including pictures, texts, mini-videos, games, and grammar exercises with a progression throughout the lesson (increasing difficulty). Each lesson ends with an ASSESSMENT of what you have learnt against the lesson objective. You are then sure of what you have learnt. QUALITY is the key word! Message me for any question and/or book your trial lesson and I will be happy to help! I am waiting for you to start your first lesson! See you soon! *If you can't find the time you want, please send me a message* ********** Bonjour, Je suis professeur de français langue étrangère pour adultes en Espagne où j'enseigne le français des affaires et général à un public varié, que ce soit en entreprise, en école de langues ou en cours particuliers. Je dispose également d'une QUALIFICATION PÉDAGOGIQUE dans l'enseignement du français langue étrangère. Bien que j'enseigne également le français général, je suis spécialisée dans le Français des Affaires et je donne régulièrement des cours de français en ligne dans des différentes entreprises. Le français est également ma LANGUE MATERNELLE et l'enseignement de cette magnifique langue est ma passion. Je m'assure que toutes les leçons soient faites sur mesure suivant vos objectifs, en utilisant une grande panoplie d'activités et avec une VRAIE PROGRESSION durant la leçon. Je dispose d'une expérience PROFESSIONNELLE à tous les niveaux, du niveau débutant à avancé. Je peux vous aider à préparer des examens d'entrée (une de mes étudiantes vient d'être acceptée à l'Université de CAMBRIDGE pour étudier le français), à converser de manière précise, à acquérir du vocabulaire professionnel ou encore à améliorer votre grammaire par exemple. En plus de mon expérience et de ma qualification en tant qu'enseignante, je suis titulaire d'une maîtrise en développement international et j'ai travaillé dans ce domaine un certain nombre d'années. Mes centres d'intérêts sont larges et variés et incluent le domaine artistique, la politique et l'économie et je suis donc en mesure de vous fournir les outils nécessaires pour vous exprimer efficacement dans ces disciplines. En tant qu'enseignante professionnelle, je suis rigoureuse dans la planification de mes leçons, celles-ci incluant des étapes bien précises afin de vous fournir un travail de qualité: LA PREMIÈRE ETAPE: consiste à définir votre OBJECTIF principal (par exemple: utiliser le français dans un cadre professionnel). LA DEUXIÈME ETAPE: est de définir un OBJECTIF CLAIR POUR CHAQUE LEÇON (ex: 1 se présenter dans un contexte professionnel, vocabulaire du travail, 2. préparer une réunion etc). LA TROISIÈME ETAPE: est de concevoir des leçons vous permettant d'ATTEINDRE ces objectifs. Pour cela, j'utilise des méthodes pédagogiques précises (images à décrire, mini-vidéos, exercices de grammaire en ligne) avec une progression dans la difficulté. Chaque leçon se termine par une ÉVALUATION de votre apprentissage par rapport à l'objectif de la leçon. Vous savez donc, de façon concrète, ce que vous avez appris! La QUALITÉ est mon maître mot! Venez apprendre le français avec une professionnelle de langue française! N'hésitez-pas à me contacter pour toute question et/ou à réserver votre leçon d'essai et je serais ravie de vous aider! Je vous attends pour votre première leçon! A tout bientôt! *si vous ne trouvez pas un moment adéquat dans mon emploi du temps, n'hésitez pas à m'envoyer un message*
Profile Picture
$20
USD/ساعة
security_checked
5.0
$20
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
332
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
B1
,
الإسبانية
A2
,
ألماني
A2
Je travaille avec des élèves de collège et primaire depuis plus de 10 ans. J'adore le français, ma langue maternelle et suis apte à l'enseigner grâce à ma connaissance des programmes scolaires actuels et la pratique. Il m'est possible d'apporter de l'aide aussi bien à des débutants qu'à des personnes de niveau C1 (préparation d'examens, analyse de textes, grammaire, conjugaison). Je suis titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation (2017).
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
332
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
B1
,
الإسبانية
A2
,
ألماني
A2
Je travaille avec des élèves de collège et primaire depuis plus de 10 ans. J'adore le français, ma langue maternelle et suis apte à l'enseigner grâce à ma connaissance des programmes scolaires actuels et la pratique. Il m'est possible d'apporter de l'aide aussi bien à des débutants qu'à des personnes de niveau C1 (préparation d'examens, analyse de textes, grammaire, conjugaison). Je suis titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation (2017).
Profile Picture
$30
USD/ساعة
security_checked
5.0
$30
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
1.500
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C1
,
الايطالية
C1
,
الإسبانية
A2
,
اللغة الأندونيسية
Hello All! My name is Quentin, 31 years old and currently living in North of France! I have always been passionate about languages and I now have several years of experience in teaching French for foreigners, and online as well. I adapt to all levels, from beginner to experienced and I am very attentive to what you want to emphasis: conjugation, grammar, vocabulary, conversation, etc. I hope to hear from you soon and feel free to contact me if you have any question, I will answer with "grand plaisir!" ;) A bientôt, Quentin ************************ Ciao a tutti! Mi chiamo Quentin, ho 30 anni e attualmente vivo nel Nord della Francia! Sono sempre stato appassionato dalle lingue e ora ho molti anni di esperienza nell'insegnamento del francese. Mi adatto a tutti i livelli, dai principianti agli esperti e sono molto attento a quello che volete imparare, o mettere l'accento: grammatica, vocabolario, conversazione, etc. Spero di sentirti presto e non esitare a contattarmi per qualsiasi domanda, risponderò con "grand plaisir!" ;) A bientôt, Quentin
Flag
الفرنسية
globe
فرنسا
time
1.500
يتحدث:
الفرنسية
متحدث أصلي
,
الانجليزية
C1
,
الايطالية
C1
,
الإسبانية
A2
,
اللغة الأندونيسية
Hello All! My name is Quentin, 31 years old and currently living in North of France! I have always been passionate about languages and I now have several years of experience in teaching French for foreigners, and online as well. I adapt to all levels, from beginner to experienced and I am very attentive to what you want to emphasis: conjugation, grammar, vocabulary, conversation, etc. I hope to hear from you soon and feel free to contact me if you have any question, I will answer with "grand plaisir!" ;) A bientôt, Quentin ************************ Ciao a tutti! Mi chiamo Quentin, ho 30 anni e attualmente vivo nel Nord della Francia! Sono sempre stato appassionato dalle lingue e ora ho molti anni di esperienza nell'insegnamento del francese. Mi adatto a tutti i livelli, dai principianti agli esperti e sono molto attento a quello che volete imparare, o mettere l'accento: grammatica, vocabolario, conversazione, etc. Spero di sentirti presto e non esitare a contattarmi per qualsiasi domanda, risponderò con "grand plaisir!" ;) A bientôt, Quentin
Profile Picture
$20
USD/ساعة
security_checked
5.0
$20
USD/ساعة
Flag
الفرنسية
globe
صربيا
time
1.920
يتحدث:
صربي
متحدث أصلي
,
الفرنسية
C2
,
الانجليزية
C1
,
اللغة البرتغالية
A2
,
الإسبانية
A2
FRENCH FOR KIDS !!!!!! Bonjour, my name is Ivana. I was born and raised in Serbia . I graduated from the University of Belgrade as teacher of French language and literature with a masters degree. English was my second language at University. I can speak French , English and Serbian . I'm an online French teacher since 5 years now . I work with kids, teenagers and adults. I 've worked as a French teacher in both middle and high school school and I have been tutoring private French lessons for more than 10 years. I would like to teach you French. We would use lot of different materials such as videos, songs, articles, games, crafts... It would be very interesting. In my free time, I enjoy travelling and learning new languages . I am looking forward to seeing you ! Zdravo svima, ja sam Ivana iz Srbije. Diplomirala sam u Beogradu kao profesor francuskog jezika i književnosti. Engleski mi je bio drugi strani jezik na fakultetu. Govorim francuski , engleski i srpski . Već 5 godina predajem francuski na internetu . Radim i sa decom i sa odraslima. Radila sam u osnovnim i srednjim školama . Koristili bismo različite nastavne materijale kao što su video snimci, pesme, članci, igre itd. Časovi su zanimljivi i prilagođeni nivoima učenika. U slobodno vreme volim da putujem i učim strane jezike . Vidimo se uskoro !
Flag
الفرنسية
globe
صربيا
time
1.920
يتحدث:
صربي
متحدث أصلي
,
الفرنسية
C2
,
الانجليزية
C1
,
اللغة البرتغالية
A2
,
الإسبانية
A2
FRENCH FOR KIDS !!!!!! Bonjour, my name is Ivana. I was born and raised in Serbia . I graduated from the University of Belgrade as teacher of French language and literature with a masters degree. English was my second language at University. I can speak French , English and Serbian . I'm an online French teacher since 5 years now . I work with kids, teenagers and adults. I 've worked as a French teacher in both middle and high school school and I have been tutoring private French lessons for more than 10 years. I would like to teach you French. We would use lot of different materials such as videos, songs, articles, games, crafts... It would be very interesting. In my free time, I enjoy travelling and learning new languages . I am looking forward to seeing you ! Zdravo svima, ja sam Ivana iz Srbije. Diplomirala sam u Beogradu kao profesor francuskog jezika i književnosti. Engleski mi je bio drugi strani jezik na fakultetu. Govorim francuski , engleski i srpski . Već 5 godina predajem francuski na internetu . Radim i sa decom i sa odraslima. Radila sam u osnovnim i srednjim školama . Koristili bismo različite nastavne materijale kao što su video snimci, pesme, članci, igre itd. Časovi su zanimljivi i prilagođeni nivoima učenika. U slobodno vreme volim da putujem i učim strane jezike . Vidimo se uskoro !
كل الأوقات معروضة بالتوقيت المحلي الخاص بك
سبت
١٦
أحد
١٧
إثنين
١٨
ثلاثاء
١٩
أربعاء
٢٠
خميس
٢١
١٤:٠٠
١٤:٣٠
١٥:٣٠
١٦:٠٠
١٦:٣٠
١٧:٠٠
١٧:٣٠
٢١:٠٠
٢١:٣٠
٢٢:٠٠
١٥:٠٠
١٥:٣٠
١٦:٠٠
١٦:٣٠
١٧:٠٠
١٧:٣٠
١٩:٣٠
٢٠:٠٠
٢٠:٣٠
١٣:٠٠
١٣:٣٠
١٤:٠٠
١٤:٣٠
١٥:٠٠
١٥:٣٠
١٦:٠٠
١٦:٣٠
٢٠:٠٠
٢٠:٣٠
٢١:٠٠
٢١:٣٠
٢٢:٠٠
٢٣:٣٠
١٥:٠٠
١٥:٣٠
١٦:٠٠
١٦:٣٠
١٧:٠٠
١٧:٣٠
١٩:٠٠
١٩:٣٠
٢٠:٠٠
٢٠:٣٠
٢١:٠٠
٢١:٣٠
٢٢:٠٠
مشاهدة الملف الشخصي