0
Profile Picture

Khaoyai National Park

hace 4 años
Read an easy and fun story to boost your language skills.

🏕 อาทิตย์ที่แล้ว ฉันไปกางเต็นท์ที่เขาใหญ่กับเพื่อนมา aa-tít têe láew · chăn bpai gaang dtáyn têe kăo yài gàp pêuan maa

*อาทิตย์ที่แล้ว / aa-tít têe láew = last week *กางเต็นท์ / gaang dtáyn กาง / gaang = to spread out กางเต็นท์ / gaang dtáyn = to spread out a tent = GO camping! *เขาใหญ่ / kăo yài = Khao Yai National Park *เพื่อน / pêuan = friends

🏕 "สนุกมากค่ะ" sà-nùk mâak kâ

*สนุก / sà-nùk = fun, enjoy

🏕 เราไปถึงเขาใหญ่กันตอนบ่าย 2 rao bpai tĕung kăo yài gan dton bàai sŏng

*ถึง / tĕung = arrive *บ่ายสอง / bàai sŏng = 2.00 pm

🏕 มีคนไปกางเต็นท์เยอะมากๆ ค่ะ mee kon bpai gaang dtáyn yúh mâak mâak kâ

*เยอะ / yúh = much, much more *มากๆ / mâak mâak = very much, a lot

🏕 เราไปกัน 10 คน rao bpai gan · sìp · kon

*กัน / gan = together *คน / kon = person, people In this context => คน is the classifier for nouns referring to people

🏕 เราเช่าเต็นท์ทั้งหมด 4 หลัง rao châo dtáyn táng mòt sèe lăng

*เช่า / châo = rent *ทั้งหมด / táng mòt = all, total *หลัง / lăng = the classifier for a house.

🏕 เราช่วยกันทำกับข้าวหลายอย่าง และกินกันอย่างอร่อย rao chûay gan tam gàp kâao lăai yàang láe gin gan yàang à-ròi

*ช่วยกัน / chûay gan = help together *กับข้าว / gàp kâao = dishes *หลายอย่าง / lăai yàang = varied, many

🏕 ตอนกลางคืนดาวสวยมากๆ ค่ะ ^__^ dton klaang keun daao sŭay mâak mâak kâ

*ตอนกลางคืน / dton klaang keun = at night *ดาว / daao = the star

#LearnThaiEase