0
Profile Picture

多音字

5 years ago
卷 juǎn(卷尺) juàn(开卷有益) shì(似的) sì (似乎)
分 fēn(分别) fèn(分外) qiáng(强大) qiǎng(勉强)
散 sǎn(松散) sàn(分散) háng (银行) xíng (飞行)
应 yīng(应该) yìng(答应) mó(模糊、模仿) mú(模样)
蔓 màn(蔓延) wàn(垂蔓) jǐn (尽管) jìn(尽头)
扎 zhā(扎根)  zhá(挣扎)   zā(包扎)
参 cān(参加)  shēn(人参) cēn(参差不齐)
蒙 mēng(蒙骗)  méng(启蒙)  měng(蒙古)
载 zǎi(记载、三年五载)   zài(装载、满载而归)