Profile Picture

How are you

hace 10 meses
คุณ สบาย ดี ไหม คะ
kun sà-baai dee măi ká
How are you?

ฉัน ไม่ สบาย
chăn mâi sà-baai
I was sick.

เมื่อวาน อากาศ ร้อน มาก
mêua waan aa-gàat rón mâak
Yesterday the weather was very hot.

ฉัน คิดว่า ฝน จะ ไม่ ตก
chăn kít wâa fŏn jà mâi dtòk
I did not think it would rain .

แต่ ฝน ก็ ตก ตอน เที่ยงคืน
dtàe fŏn gôr dtòk dton-tîang keun
but it was raining at midnight .

อากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ฉันคัดจมูก
aa-gàat bplìan bplaeng tam hâi chănkát jà-mòok
The weather changed and it made my nose stuffy .

ฉัน ทาน ยา ไป เมื่อคืน
chăn taan yaa bpai mêua keun
I took some medicine last night

เช้านี้ ฉัน รู้ สึกดี ขึ้น
cháo née chăn róo sèuk dee kêun
I felt better in the morning.

Questions
  1. คุณสบายดีไหมคะ

Popular

Profile Picture
Profile Picture
Irma
FlagSpanishHace 13 horas
Comments: 0Report
video de español
spanish
hola
video
Profile Picture
Profile Picture
Abdelhady
FlagArabicHace 2 horas
Comments: 0Report
Profile Picture
Profile Picture
Jackie
FlagEnglishHace un día
Comments: 0Report
jackie
translation
grammar
fluency
speaking
Profile Picture
Profile Picture
Bridie
FlagEnglishHace 2 días
Comments: 14Report
Profile Picture

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
Thai
Thailand
53
Book Lessons