0
Profile Picture

破音字-Character with two or more readings

3 years ago
*破音字-Character with two or more readings*

①dōu-
都好dōu hǎo (All good)
②dū-
首都shǒu dū(Capital of city)

①xíng –
人行道rén xíng dào(Sidewalk)
②háng–
一行yī háng(Single rank)

①hái-
還早hái zǎo (Still early)
②huán-
還書huán shū(Return book)
①jiǎ-
假髮jiǎ fǎ(Wig)
②jià-
暑假shǔ jià (Summer vacation)

①huì-
教會jiào huì (Church)
②kuài-
會計kuài jì(Accounting)