0
Profile Picture

خانه های ایرانی

a year ago
خانه های تاریخی بسیاری در شهرهای ایران وجود دارند که شاهکاری در معماری ایرانی محسوب میشوند. خانه هایی با تالارهای آیینه ای، چشم اندازهای زیبا به حیاط، سقف های بلند، نقاشی و گچبری های جذاب که امکان ندارد کسی محو زیبایی این آثار نشود.