0
Profile Picture

Russian Days of the Week

a year ago

MONDAY

ПОНЕДЕЛЬНИК [ PONYEDYELNIK ]


TUESDAY

ВТОРНИК [ VTORNIK ]


WEDNESDAY

СРЕДА [ SRYEDA ]


THURSDAY

ЧЕТВЕРГ [ CHYETVYERG ]


FRIDAY

ПЯТНИЦА [ PYATNITZA ]


SATURDAY

СУББОТА [ SOOBBOTA ]


SUNDAY

ВОСКРЕСЕНЬЕ [ VOSKRYESYENYE ]