0
Profile Picture

TIẾNG LÓNG (SLANG )

2 years ago


Chém gió: Shoot the breeze
- Chém gió: tám hay nói chuyện “phiến” để giết thời gian.
- Shoot the breeze: to spend time talking about things that are not important.
Ví dụ (Example):
- Chúng tôi ngồi ngoài hiên, chỉ để “chém gió”.
- We sat out on the porch, just shooting the breeze.